Senior Electron Engineer at Exodus.io () (allows remote)