PHP | Symfony Developer at ABOUT YOU GmbH (Hamburg, Deutschland)